Karolinska förbundets styrelse

Docent Magnus Olausson (ordförande)

Fil. dr Maria Schildt (sekreterare)

Civilekonom Anders Bager (skattmästare)

Docent Magnus Linnarsson (redaktör för årsboken)

Fil. dr Andreas Hellerstedt

Fil. dr Sari Nauman

Fil. dr Martin Olin

Professor Magnus Perlestam

Fil. dr Joakim Scherp

Doktorand Oskar Sjöström

Fil. dr. Jan Mispelaere

Intendent Karin Tetteris

Vald av årsmötet 2022