Karolinska förbundets styrelse

Fil. dr Per Sandin (ordförande)

Docent Annika Sandén (vice ordförande)

Fil. dr Maria Schildt (sekreterare)

Civilekonom Anders Bager (skattmästare)

Docent Magnus Linnarsson (redaktör för årsboken)

Fil. dr Andreas Hellerstedt

Fil. dr Sari Nauman

Fil. dr Martin Olin

Professor Magnus Perlestam

Fil. dr Joakim Scherp

Doktorand Oskar Sjöström

Intendent Karin Tetteris

Vald av årsmötet 2021